Güvercin forum 2009
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Güvercin forum 2009

Güverin forum 2009,miski,arap,ayna kuyruk,baska,miro,sabuni,mavi,beyaz,bango,pigeon
 
AnaSayfa  AnasayfaAnasayfa  Latest imagesLatest images  AramaArama  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yap  
http://koxpcu.yetkinforum.com/f175-game-of-war-fire-age

 

 Oryantal Makaracı (ORİENTAL ROLLER)

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
admin
Arapcı
admin


Cinsiyet : Erkek

Mesaj Sayısı : 1328

Mesaj Puan : 31490
Rep Puanı : 17
Kayıt tarihi : 05/10/09 Yaş : 40

Nerden : ist
Lakap : Arapcı

Oryantal Makaracı (ORİENTAL ROLLER) Empty
MesajKonu: Oryantal Makaracı (ORİENTAL ROLLER)   Oryantal Makaracı (ORİENTAL ROLLER) EmptyÇarş. Kas. 25, 2009 12:02 pm

GENEL
B?LG?LER VE ADLANDIRMA Oryantal makarac?n?n kayna??, bat?da “Asiaminor”
olarak bilinen Anadolu’dur. Bu güvercinler, Ortado?u ve Asya
ülkelerinden, bugünkü Hindistan, ?ran, Irak, Suriye ve Türkiye gibi
ülkeler taraf?ndan eskiden beri yeti?tirilmi?lerdir. Bu ülkelerin bir
ço?u eskiden Osmanl? Devleti topraklar? içersinde bulunuyorlard?.
Kökeni çok eskilere dayanan bu ?rk, dünyada bugün bulunan bir çok
roller ?rk?n?n atas? olarak kabul edilmektedir. Bugün dünya üzerinde
bulunan makarac? ?rklar elde edilirken Oryantal makarac?n?n
kullan?ld??? bilinen bir gerçektir. Bu güvercinler için yurt d???nda
kullan?lan “Oriental roller” adland?rmas? ilk kez 1876 y?l?nda
?ngiltere’de kullan?lm?? bir tan?mlamad?r. Avrupa ülkeleri, Avrupa
k?tas?n?n do?usunda kalan Asya ülkeleri için “Oriental” (Do?u)
kelimesini kullanmaktad?rlar. Bu nedenle bu ?rk?m?z? da “Oriental
roller” olarak adland?rm??lard?r. “Oriental roller” kelime anlam?
olarak “Do?ulu makarac?” anlam?na gelmektedir. Osmanl? devleti
döneminde ülkemizde bu güvercinlerin nas?l adland?r?ld?klar?n? ?u an
için bilemiyoruz. Türkiye’de bu ?rk için bugün Oryantal makarac?
adland?rmas?n? kullan?yoruz. F?Z?K? ÖZELL?KLER?
Genel görünü? olarak Oryantal makarac?lar orta büyüklükte
güvercinlerdir. Ku?un duru? ?ekli önemlidir. Vücut sert, dik ve orta
yükseklikte durmal?d?r. Kafalar? kubbe biçimli düzgün yuvarlakt?r. Al?n
orta yükseklikte biraz geni? biçimli ve hafif öne ç?k?kt?r. Boyun orta
uzunluktad?r. Gö?üs geni? biraz ileri do?ru ç?k?k ve gergindir.
Bacaklar orta uzunlukta, koyu k?rm?z? ve kesinlikle paças?zd?r. Bu
güvercinlerde ön tepe ya da arka tepe bulunmaz. Kanatlar kuyruk alt?nda
ta??n?r. Kuyruk geni? ve yay biçiminde aç?kt?r. Kuyruk telek say?s?
14-18 aras?nda de?i?ir. Kafa ve kuyruk aras?nda ku?un bel k?sm?nda
düzgün bir oyukluk bulunmal?d?r. Kanatlar:
Fiziksel anlamda en belirgin özellikleri, “dü?ük kanatl?” olarak
tan?mlanan ?ekilde, kanatlar?n kuyruk alt?nda ta??nmas?d?r. Ülkemizde
bulunan makarac? ?rklar içersinde bu özellik sadece Oryantal ve ?zmir
makarac?lar?nda görülmektedir. Bazen Trakya makarac?lar?n?n da
kanatlar?n? kuyruk alt?nda ta??d?klar?na rastlanmakla birlikte bu genel
bir özellik de?ildir ve bu ku?un k?rma oldu?u anlam?na gelir. Kanatlar
kuyruk alt?nda ta??nmakla birlikte yere de?memeli ve yerde
sürünmemelidir. Kanatlar?n? yerde sürükleyen bir ku? ciddi ?ekilde
de?er kaybeder. Ayn? ?ekilde kanatlar?n? kuyruk üzerinde ta??yan ku?lar
ise tamamen de?ersiz olarak görülürler. Kuyruk yukar? do?ru hafif dik
bir biçimde durmal?d?r. Burada dikkat edilecek nokta kuyruk ile boyun
aras?ndaki çukurluk k?sm?n tatl? bir yay biçiminde olmas?d?r. Kuyruk:
Kuyruk telek say?s? genellikle 14–18 aras?nda de?i?mektedir. 20
ye kadar olan telek say?s? normaldir ve standartlar içindedir. Bu
güvercinlerin en önemli karakteristik özellikleri 14 den fazla kuyruk
tele?ine sahip olmalar?na kar??n kuyruk üstü ya? bezesi
bulundurmamalar?d?r. Kuyruklar? normalden biraz daha uzun olur. Ancak
kuyru?un uzunlu?u, kanat uçlar? ile ayn? hizada olmal?d?r. Uzun
kuyruklularda, kuyruk ve boyun aras?ndaki yay ?eklinde olmas? gereken
çukurluk düzgün olu?mayaca?? için ku?un formu bozulmaktad?r. Bu
güvercinlerin kuyru?unun orta k?sm?nda “çatal” tabir edilen kuyruk
tüyleri bu cinsin bir özelli?i olarak yorumlanmaktad?r. Ayn? ?ekilde
kuyruk tüylerinin iç k?sma kapanmas? dikkat çekici bir özelliktir. Ku?
normal dururken kuyru?un geni?li?i a?a?? yukar? omuz geni?li?ine e?it
olmal?d?r. Daha geni? kuyruklar da ilgi çekmekle birlikte çok geni?
kuyruk fazla tercih edilmez. Gaga ve göz rengi:
Oryantal makarac?larda göz ve gaga rengi konusunda fazla
saplant?l? olunmamas?nda yarar vard?r. Ancak koyu ve alacal? gözler
tercih edilmezler. Bu güvercinlerde gaga ve göz rengi aç?k renk
olmaktad?r. Bunun yan? s?ra gaga ucundaki zikir denilen siyahl?k, siyah
renk ku?larda uygun kar??lanmaktad?r. T?rnak ve gagan?n ayn? renk
olmas? gerekir. UÇU? ÖZELL?KLER?
Oryantal makarac?lar, makarac? ?rklar içersinde farkl?
performanslar? ve fiziksel yap?lar? ile dikkati çekmektedirler. Uçu?
özellikleri di?er makarac? ?rklara benzemektedir. Yüksek ve uzun uçu?
özellikleri bulunur. Bu güvercinler iyi bir e?itimle çok iyi uçma ve
iyi makara yapma özelliklerine sahip olabilirler. Bu güvercinler
uçurulduklar?nda daireler çizerek yükselirler. Belli bir yüksekli?e
geldiklerinde ço?u kez kanatlar?n? birbirine vurarak ses ç?kart?rlar ve
arkas?ndan makara yaparak a?a??ya dü?erler. A?a??ya dü?ü?leri s?ras?nda
kendilerini s?kmazlar. Makara hareketleri taklalar atarak ve yine
daireler çizerek gerçekle?ir. Makara hareketini geli?tirme süreleri
ku?un durumuna göre k?sa yada uzun bir zaman al?r. Bazen hiç makara
yapmayan ku?lara da rastlan?r. Ancak bu ku?lar?n yavrular?nda makara
yapan ku?lar bulunabilir. ORYANTAL MAKARACILARDA GÖRÜLEN RENK T?PLER?
Oryantal makarac?larda de?i?ik renk tipleri bulunmaktad?r.
Siyah, beyaz, k?rm?z?, sar?, mavi, kahverengi gibi temel renklerin yan?
s?ra bu renklerin beyazla kar???m? ?eklinde alacal?, çilli renk
tiplerine de rastlanmaktad?r. Bademli (Almonds), kur?uni-gri (Grizzles)
gibi farkl? renk tiplerini bu güvercinlerde görebilmek mümkündür.
Görülen bütün renk tiplerini ?u ?ekilde s?ralayabiliriz. A?a??daki renk
tiplerinin yan? s?ra k?rm?z? beyaz kanatl?, siyah beyaz kanatl? ve
çakmakl? beyaz kanatl? renklere de rastlamak mümkündür. Ayr?ca ku?un
cinsiyetine ve ya??na ba?l? olarak renk yap?s? kendi içinde baz?
de?i?iklik gösterebilmektedir. 1) Siyah: Ku?un bütün vücudu düz renk siyaht?r. Kanatlar üzerinde ?eritler bulunmaz.
2) Beyaz: Ku?un bütün vücudu düz renk beyazd?r. Kanatlar üzerinde ?eritler bulunmaz.
3) K?rm?z?: Ku?un bütün vücudu düz renk k?rm?z?d?r. Kanatlar üzerinde ?eritler bulunmaz.
4) Sar?: Ku?un bütün vücudu düz renk sar?d?r. Kanatlar üzerinde ?eritler bulunmaz.
5) Mavi (Küllü): Ku?un bütün vücudu koyu ton bir mavidir. Kanat üzerleri ?eritlidir.
6) Siyah Çilli (Siyah benekli, siyah kaplan): Hakim renk beyaz
olup siyah benekler bütün vücuda yay?lm??t?r. Makbul kabul edilen bir
renk tipidir. 7) Gümü?i Çilli (Gümü?i benekli, Gri kaplan): Hakim renk
gümü?i gri olup gri benekler bütün vücuda yay?lm??t?r. Makbul kabul
edilen bir renk tipidir. Cool K?rm?z? Çilli (K?rm?z? benekli, K?rm?z? kaplan): Hakim renk beyaz olup k?rm?z? benekler bütün vücuda yay?lm??t?r.
9) Çakal (Çok renkli): Bütün aç?k ve koyu badem renkleri vücudun
her taraf?na da??lm??t?r. Bu güvercinlerde kanat ve kuyruk tüyleri
sar?, siyah ve beyaz olarak görülebilir. Bu renkte kal?t?m çekinik bir
karakter izler. Yani yavrular ana ya da baban?n özelliklerine
benzemeyebilir. 10) ?ekeri (Koyu zeytinli veya aç?k k?rm?z?)
11) Zeytini (Kara pal)
12) Limoni (Zavrak)
13) Sabuni (Gök veya aç?k mavi)
Not: Bu yaz?n?n haz?rlanmas? s?ras?nda verdi?i bilgilerden
dolay? Çorlu/Tekirda?’dan de?erli yeti?tiricimiz Tayyar Ba?aran’a
te?ekkür ederim. Yazan: Yavuz ??çen
E-posta: boletus@mynet.com
Oryantal Makaracı (ORİENTAL ROLLER) Makaraci-004
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://guvercin-forum2009.yetkinforum.com
 
Oryantal Makaracı (ORİENTAL ROLLER)
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» MAKARACI GÜVERCİNLERİN YETİŞTİRİLMESİ, EĞİTİMİ VE ÜRETİMİ
» Oriental Shorthair
» Oriental Longhair
» MAKARACI IRKLARIMIZ
» izmir makaracı oriantel güvercin

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Güvercin forum 2009 :: Güvercin Forum :: :::::::::::Makaracı Güvercin Irklar::::::::::::::: :: Makaracı Güvercinleri-
Buraya geçin: